OGO is terug te vinden in alle lagen van het onderwijs, van kinderopvangorganisaties tot aan de universiteit.

Kinderopvangorganisaties

Veel voorscholen en kinderopvangorganisaties werken met ‘Startblokken‘. Startblokken is een pedagogische aanpak voor jonge kinderen tot 4 jaar. Pedagogische medewerkers die werken met dit concept worden hiertoe opgeleid en kunnen zich certificeren. Er zijn veel Startblokkenlocaties verspreid over het land. Hiervan bestaat tot nu toe geen overzicht.

Basisscholen

Startblokken krijgt een vervolg in ‘Basisontwikkeling‘ voor het jonge kind en in ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ voor het oude kind binnen de basisschool. In Nederland zijn veel basisscholen die werken met OGO (zie OGO locaties).

Steeds meer kinderopvangorganisaties en basisscholen werken intensief samen vanuit eenzelfde visie op ontwikkeling en leren. OGO biedt hiervoor kansen en kaders en is steeds vaker ook te vinden in locaties voor buitenschoolse opvang.

Voortgezet onderwijs

Veel middelbare scholen zijn op zoek naar manieren om hun leerlingen betekenisvoller te laten leren. Voor middelbare scholen die willen vernieuwen vanuit een stevige theoretische onderbouwing is OGO een interessant concept. In het VO zijn er scholen die in meer of mindere mate voortbouwen op het OGO zoals dat zijn vorm heeft gekregen in het basisonderwijs. Wij nodigen collega’s uit het VO van harte uit om zich ook te verbinden aan de OGO Vereniging.

HBO

Op verschillende opleidingen (Pabo’s, Pedagogisch Educatief Professional) wordt, op uiteenlopende manieren, aandacht besteed aan OGO. Dat juicht de OGO Vereniging vanzelfsprekend van harte toe. Studenten die in hun opleiding al kennis hebben gemaakt met de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Startblokken zijn meer dan welkom op de OGO-scholen en kinderopvangcentra verspreid over het land.

Na toestemming van de OGO Vereniging is het voor pabo’s mogelijk om studenten die een OGO-specialisatie hebben gevolgd hiervoor een certificaat te overhandigen. Om hiervoor als pabo in aanmerking te komen moet in een OGO-opleidingsplan worden uiteengezet op welke manier studenten zich ontwikkelen tot startbekwaam leerkracht basisonderwijs in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hierbij zijn globale uitgangspunten vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld het opleidingsconcept, de te behandelen theorie en het werkplekleren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een basiscertificaat OGO  en een certificaat OGO-specialist.

Op dit moment hebben drie pabo’s toestemming om namens de OGO Vereniging aan studenten een OGO-certificaat te overhandigen:

  • Hogeschool de Kempel – Helmond
  • Hogeschool Viaa – Zwolle
  • Hogeschool KPZ – Zwolle
Criteria certificering

In de bijlage criteria OGO-certificering studenten is te lezen wat de criteria zijn voor het certificeringstraject. Binnen het bestuur van de OGO Vereniging is bestuurslid Marte van Vliet contactpersoon voor docenten van de opleidingen of (aankomend) studenten die meer over OGO op de pabo willen weten. Zij is per e-mail bereikbaar via het secretariaat <secretariaat@ogo-academie.nl> Ook opleidingen die willen starten met een certificeringstraject kunnen voor informatie terecht bij Marte.

Universiteit

OGO heeft jarenlang een leerstoel gehad aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar het gedachtegoed van OGO op verschillende vlakken onderzocht werd. Over de wetenschappelijke basis achter het OGO is meer te lezen op de pagina Verder lezen.

De vereniging is momenteel bezig middelen te verzamelen om een nieuwe leerstoel op te richten. Mocht u daar aan bij willen dragen dan kan dat door lid of donateur te worden.

Nascholing voor leerkrachten en pedagogische medewerkers

Voor basisscholen, leerkrachten en pedagogische medewerkers die met (aspecten van) OGO willen werken, kan De Activiteit scholing en training verzorgen. De Activiteit leidt ook nascholers en trainers op die werken voor schoolbegeleidingsdiensten of werken als zelfstandige. Als kwaliteitswaarborg bestaan er certificeringstrajecten. Het is verstandig om te controleren of een trainer of instantie die OGO aanbiedt is gecertificeerd via de Activiteit.