Actuele uitgaven

 

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw (2017)

Hét boek voor iedereen die werkt met jonge kinderen. Een goed aanbod begint met betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als context voor leren en ontwikkelen, wordt in inspirerende praktijkverhalen  uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

Het Spullenboek (2021)

Dit boek gaat over spullen. Materialen die je als (aankomend) onderwijsprofessional kunt gebruiken bij alle activiteiten in jouw groep. Het gaat over andere spullen dan je misschien gewend bent en die je zelf wellicht helemaal nog niet kent. Je koopt ze niet altijd bij de leermiddelenuitgever of de speelgoedfabrikant. Het zijn materialen die passen bij de cultuur en de interesses van alle kinderen in de groep. Ze stimuleren tot spel en onderzoek en zetten daarmee kinderen en professionals aan tot handelen.

De kringloopwinkel, kasten en de zolder worden je nieuwe favoriete plekken om in te struinen naar interessante materialen. En misschien wordt de dag dat het grofvuil aan de straat staat, je lievelingsdag. Het Spullenboek helpt je jouw leeromgeving interessanter, uitdagender en duurzamer te maken.

 

 

 

Lezen en schrijven doe je samen (2017)

In Lezen en schrijven doe je samen komen actuele inzichten over het lees- en schrijfonderwijs aan bod. Deze nieuwe inzichten zijn uitgewerkt aan de hand van praktijksituaties op verschillende scholen. In andere aanpakken gaan leerlingen dikwijls in hun eentje door een leesmethode heen. In dit boek ligt de nadruk op lezen en schrijven met elkaar, in de groep én samen met de leerkracht.

De lees- en schrijfactiviteiten worden verbonden aan spel, spelscripts en de verhalen van kinderen. Het proces van leren lezen en schrijven wordt ook verbonden aan de thema’s in de klas en de vragen die kinderen hierbij hebben. Het boek beschrijft op concrete wijze hoe deze aanpak in de praktijk kan worden ingevoerd. Dit is een handboek voor betekenisvol lees- en schrijfonderwijs in groep 3 en 4. Het boek gaat uit van de ontwikkelingsgerichte onderwijsbenadering en is bedoeld voor leerkrachten en (pabo-)studenten.

 

 

 

Meer dan lezen (2016)

Laat (toekomstige) leerkrachten zien hoe hun leerlingen op zeer uiteenlopende manieren met teksten en met informatie in het algemeen om kunnen gaan en hoe je ze daarin kunt begeleiden. Maar vooral ook hoe je daarbij aan kunt sluiten op hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat er in de wereld omgaat en op de praktijken die de leerlingen zelf al ontwikkeld hebben. Lezen en geletterdheid worden in dit boek behandeld als iets waar leerlingen het nut van zouden moeten ervaren, maar waar ze vooral ook plezier aan moeten beleven.

 

 

 

 

 

Samen (2013)

In dit boek worden de volgende items behandeld: communicatie met ouders, informatie aan ouders over de (ontwikkelingsgerichte) onderwijsaanpak van de eigen school, ouders betrekken bij onderwerpen die de pedagogische verantwoordelijkheid van hen en van leerkrachten aanspreken, ouders meer en beter bij het onderwijs betrekken, en andere activiteiten die de gezamenlijke betrokkenheid van ouders, school en buurt bij de opvoeding en het onderwijs bevorderen.

Spelen en leren op school (2018)

Dit boek geeft een mooi beeld van spel binnen verschillende vakgebieden in zowel onder- als bovenbouw. De achterliggende theoretische visie op spel en concrete invullingen daarvan komen uitgebreid aan bod. Er zijn diverse inspirerende voorbeelden opgenomen die laten zien hoe (aankomende) leerkrachten ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten met succes kunnen inzetten in de klas.

 

 

 

 

 

 

Startblokken en Basisontwikkeling. Een wereld van verschil

Dit boekje is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, peuter- en voorschoolleidsters, Startblokkentrainers en jonge kindspecialisten. Het boekje nodigt uit de theorie te lezen en de praktijkverhalen te bespreken. Tevens worden ideeën gegeven om zelf aan de slag te gaan in je eigen groep.

Startblokken en Basisontwikkeling. Eén groep, veel verhalen! Geletterdheid bij 0-4 jarigen!

Dit boekje is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, peuter- en voorschoolleidsters, Startblokkentrainers en jonge kindspecialisten. Het boekje nodigt uit de theorie te lezen en de praktijkverhalen te bespreken. Tevens worden ideeën gegeven om zelf aan de slag te gaan in je eigen groep.

Startblokken in de kinderopvang

Een kijk-, lees-, praat- en doeboek voor pedagogisch medewerkers. Voor volwassenen die vinden dat kinderen vertrouwen, aandacht en ruimte verdienen om groot te worden. Voor mensen die graag samen met kinderen willen groeien en ontwikkelen. Voor hen die uit zijn op betekenisvolle interacties met kinderen. Het boek biedt een kennismaking met ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang.

Startblokken in de kinderopvang. Spel met 0 – 4 jarigen

Het tweede boek in de serie ‘Startblokken in de kinderopvang’. Een handreiking voor pedagogisch medewerkers en peuter- en kleuterleidsters. Wederom vol met prachtige foto’s, theorie, praktijkvoorbeelden, en ideeën om mee aan de slag te gaan in de eigen groep.

Startblokken in de kinderopvang. Op onderzoek uit … (incl dvd)

Een verslag van onderzoek in de kinderopvang. Vier trainers werkzaam bij Cedin in Drachten en De Activiteit hebben gedurende anderhalf jaar als onderzoeksgroep samengewerkt. Onze aanpak is gericht op het verbeteren van het handelen van de pedagogische medewerker én op het verbeteren van ons eigen handelen als trainers in de werkelijkheid van de kinderopvang. De resultaten zijn verwerkt in dit boekje met bijbehorende DVD. Het materiaal is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in Startblokken van Basisontwikkeling.

Startblokken in de kinderopvang. Rekenen & wiskunde met 2 – 4 jarigen

Dit boekje is het vierde kijk-, lees-, praat- en doeboek, bedoeld voor pedagogisch medewerkers die zich bewust zijn van de belangrijkste rol die ze spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen en weten dat activiteiten met spelkarakter de beste kansen geven, ook als het om rekenen & wiskunde gaat.

Thema’s en taal (2017)

In dit boek staat het verbinden van wereldoriënterende thema’s en taalonderwijs in de groepen 5 t/m 8 centraal. Thema’s en Taal geeft hiervoor niet alleen de theoretische onderbouwing, maar ook praktische handvatten. Het biedt (toekomstige) leerkrachten in de midden- en bovenbouw concrete voorbeelden voor inhoudsrijk en breed taalonderwijs.

Vakken en vorming in onderzoek (2013)

In dit basisboek geven we een handvat aan leerkrachten die hun onderwijs samen met leerlingen willen opbouwen. Uitgangspunt is daarbij het inrichten van rijke onderzoeksactiviteiten die als context dienen voor leren en ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Werken met het leerling-portfolio (2015)

De belangstelling voor het werken met portfolio’s in het onderwijs neemt toe. Door de jaren heen hebben scholen ervaring opgedaan met het werken met portfolio’s en is er nieuwe kennis ontwikkeld. Deze brochure biedt scholen en leerkrachten handvatten om zich te verdiepen in het portfolio en geeft een eerste aanzet om er mee te werken. Daarnaast kan deze brochure een start zijn voor gesprek en kan er een werkwijze ontwikkeld worden. In gesprek gaan met elkaar is van belang omdat HET portfolio niet bestaat. Elke school ontwikkelt haar eigen versie, die past bij de eigen visie.

In het eerste hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven waarin nationale en internationale literatuur wordt verwerkt. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de voordelen van het portfolio en de verschillende verschijningsvormen. Vervolgens wordt het portfolio in hoofdstuk 2 gekoppeld aan de OGO-praktijk. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de vaardigheden die het portfoliogebruik vraagt van leerkrachten. De fases waaraan het portfolio gekoppeld kan worden en de uitvoering van de gesprekscyclus worden tevens duidelijk. Hoofdstuk 3 geeft een stappenplan dat scholen kunnen gebruiken bij het invoeren van het portfolio. De brochure wordt afgesloten met praktijkverhalen van verschillende scholen die al werken met het portfolio. Deze verhalen kunnen gebruikt worden ter inspiratie en geven zicht op de plaats die een portfolio kan krijgen binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Zoeken naar woorden (2010)

In dit boek wordt duidelijk gemaakt welke plaats mondelinge taal krijgt in Basisontwikkeling. Informatie over taalverwerving, woordenschat en tweetalige ontwikkeling wordt in dit boek gekoppeld aan de ontwikkelingsgerichte didactiek voor de onderbouw. Vervolgens komt de concrete uitwerking aan de orde: wat doen leidsters en leerkrachten precies om gesprekken met kinderen vorm te geven.

Oudere uitgaven (die ook nog steeds de moeite waard zijn)

Evalueren met kinderen

Evalueren met kinderen is een hele uitdaging! In deze brochure wordt daarom een uitwerking gegeven van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in hun deelname aan verschillende onderzoeksactiviteiten. Dat maakt evalueren een stuk eenvoudiger. Deze uitgave is tot stand gekomen in een samenwerking tussen verschillende leerkrachten, De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, de Vrije Universiteit, het APS en De Activiteit.

Het Materialenboek

Goede materialen zijn onontbeerlijk in de onderbouw. De leermiddelenhandel heeft ze in overvloed, maar welke zijn nuttig en interessant genoeg?

Al deze materialen worden in ‘Het materialenboek’ besproken. Leerkrachten vinden er een toelichting op de kenmerken en mogelijkheden van de materialen en aandachtspunten voor een kritische beoordeling en selectie. Aanbevelingen voor een verantwoord materiaal-aanbod en voor de verbinding aan kernactiviteiten voor de onderbouw zijn in de verschillende hoofdstukken opgenomen. Er worden niet alleen voorstellen gedaan voor de inrichting van een rijke leeromgeving in de klas; ook het buitenspel krijgt de aandacht.

Leidinggeven in een OGO school

Reisverhalen van schoolleiders en hun teams

Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool

Hoe ziet het onderzoeksgeoriënteerde curriculum in de bovenbouw van Ontwikkelingsgericht Onderwijs er uit? Bert van Oers schetst in deze herziene uitgave een theoretisch kader waarin hij uiteenzet hoe onderzoekend leren gestalte kan krijgen in de onderwijspraktijk.

Op jou kan ik rekenen

Vragen als hoe bevorder ik de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen, hoe breng ik samenhang aan tussen de verschillende vakken, welke doelen wil ik bereiken met kinderen komen in dit boek aan bod en worden op een heldere manier beantwoord. Dit boek biedt de leerkrachten in groep 3 en 4 een ontwikkelingsgerichte didactiek en een methode om met hun kinderen verder te gaan met de reken-wiskundeactiviteiten uit groep 1 en 2. ‘Op jou kan ik rekenen’ is een inspiratiebron met praktische voorbeelden en suggesties om de reken-wiskunde ontwikkeling van jonge kinderen uit te lokken en te stimuleren; doelbewust en vakkundig!

Opleiden in Ontwikkelingsgericht perspectief

Dit boek is bedoeld voor iedereen die studenten begeleidt in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor de lerarenopleiding en worden de kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs op de Pabo op een rij gezet. In het tweede hoofdstuk wordt achtergrondinformatie over de cultuurhistorische theorie gegeven. Daarna volgen 11 hoofdstukken met praktijkbeschrijvingen vanuit verschillende pabo’s. In het laatste hoofdstuk wordt teruggeblikt op deze praktijkbeschrijvingen en komen enkele dilemma’s naar voren waarmee pabo’s die ontwikkelingsgericht willen opleiden worden geconfronteerd.

Spel en Ontwikkeling

Spel en Ontwikkeling is bestemd voor (aanstaande) leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten voor jonge kinderen willen ontwerpen en begeleiden. De praktijkervaringen en de theorievorming uit de afgelopen jaren maken duidelijker dan ooit hoe belangrijk het spel is voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben niet alleen een rijke speelomgeving en uitdagende activiteiten nodig om te kunnen genieten van het spel en om (weer) te leren spelen.