Wie zijn wij en waar staan wij voor?

De OGO Vereniging (voorheen OGO Academie) is een vereniging van ongeveer 180 leden die in verbinding met elkaar en de wereld bekendheid willen geven aan OGO. Daarbij richten wij ons op het bevorderen van kwaliteit, ontwikkeling en groei van het concept en de professionals.

Wat willen we bereiken?

 • De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis van theoretisch en praktisch onderzoek
 • Basisscholen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere belanghebbenden zijn verenigd en verbonden
 • Zorgen dat OGO bekend is binnen het onderwijs en de kinderopvangorganisaties, bij ouders en de politiek
 • Het streven is om het ledenaantal in 2021 tenminste te verdubbelen en fondsen te werven voor het opnieuw kunnen vestigen van de OGO leerstoel

 Wat doen we?

 • Bijdragen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van OGO
 • Het verbinden van leden en overige OGO partners
 • Het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van organisaties die werken vanuit de principes van het OGO
 • Representatie naar buiten van het OGO onderwijs

 Hoe doen we dat?

 • Contact leggen en onderhouden met hogescholen, universiteiten, politiek, Onderwijsinspectie en andere partijen
 • Het organiseren van verschillende activiteiten en netwerken in het land die bijdragen aan de ontwikkeling van professionals en instellingen
 • Deelnemen aan verschillende relevante netwerken
 • Meewerken aan het tijdschrift Zone

 De overige doelstellingen en plannen van het bestuur lees je hier

Het ontstaan van de OGO Vereniging

In 1997 werd de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO-Academie) opgericht. De OGO-Academie is opgericht met als doel de krachten te bundelen bij de verdere ontwikkeling en verspreiding van OGO. In 2020 is de naam OGO-Academie veranderd in OGO Vereniging en zijn de missie en de doelstellingen geactualiseerd.

Activiteiten van de Vereniging en OGO leerstoel

De OGO Vereniging organiseert activiteiten, zoals de tweejaarlijkse OGO-conferentie, studiedagen en netwerkbijeenkomsten. Ook levert de OGO Vereniging financiële bijdragen aan publicaties en onderzoek, bijvoorbeeld aan de leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek. Deze VU-leerstoel werd vanaf 2013 tot 2019 bekleed door Bert van Oers. Met zijn pensionering kwam een einde aan deze leerstoel. De Vereniging heeft het voornemen de leerstoel opnieuw te vestigen en is bezig de middelen daarvoor bijeen te brengen.

Hogeschool Inholland stelde in 2005 een lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs in. Dit lectoraat wordt sinds 2011 vervuld door dr. Dorian de Haan, sinds 1981 verbonden aan de vakgroep ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.