Op verschillende opleidingen (Pabo’s, Pedagogisch Educatief Professional) wordt, op uiteenlopende manieren, aandacht besteed aan OGO. Dat juicht de OGO-Vereniging vanzelfsprekend van harte toe. Studenten die in hun opleiding al kennis hebben gemaakt met de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Startblokken zijn meer dan welkom op de OGO-scholen, en op kinderopvang- en in kindcentra verspreid over het land.

OGO-certificaat behalen op de Pabo

Na toestemming van de OGO-Vereniging is het voor pabo’s mogelijk om studenten die een OGO-specialisatie hebben gevolgd hiervoor een certificaat te overhandigen. Om hiervoor als pabo in aanmerking te komen moet in een OGO-opleidingsplan worden uiteengezet op welke manier studenten zich ontwikkelen tot startbekwaam leerkracht basisonderwijs in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hierbij zijn globale uitgangspunten vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld het opleidingsconcept, de te behandelen theorie en het werkplekleren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een basiscertificaat (niveau 1) en een volledig certificaat (niveau 2).

Op dit moment hebben drie pabo’s toestemming om namens de OGO-Vereniging aan studenten een OGO-certificaat te overhandigen als zij de OGO-specialisatie met goed gevolg hebben doorlopen.

Helmond, Pabo De Kempel

Hogeschool De Kempel is mooi gelegen aan de rand van Helmond tussen de Kempen en de Peel in Noord-Brabant. Hogeschool de Kempel draagt Ontwikkelingsgericht Onderwijs een warm hart toe. Brede persoonsontwikkeling van onze studenten – zoals OGO dat beoogt – is een belangrijk uitgangspunt voor ons curriculum.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt door de hele opleiding heen aangeboden. De studenten komen in de eerste fase van de opleiding geregeld in aanraking met belangrijke aspecten van het concept, zoals het belang betrokkenheid, stimuleren van de brede ontwikkeling, betekenisvolle activiteiten en de basis ideeën van Vygotsky. In het tweede semester van het tweede jaar maken ze vervolgens expliciet kennis met het concept en gaan ze in de onderbouw van de basisschool de principes van OGO handen en voeten geven. Ze doen dit onder andere door in hun stagegroep aan de slag te gaan met spel als basis van de ontwikkelingen van het jonge kind en door te gaan thematiseren. In het vierde jaar krijgt OGO een verdere verdieping binnen de module leeftijdsspecialisatie, voor alle studenten. Daarnaast kunnen de vierdejaars studenten ook kiezen voor een OGO profilering.  In dat geval werken zij gedurende het gehele studiejaar aan het ontwikkelen van OGO-competenties, passend binnen het reguliere programma. Zij bewijzen dit in een schriftelijke kennistoets en een praktijk assessment gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit resulteert in een basiscertificaat (niveau 1) of een volledig certificaat (niveau 2).

Contactpersonen voor het OGO-certificaat zijn:

Lisanne Nagtegaal: l.nagtegaal@kempel.nl
Jose Hillen: j.hillen@kempel.nl

Zwolle, Hogeschool Viaa

Viaa heeft als onderwijsconcept ‘vormend en onderzoekend leren’ (VOL) voor het hele curriculum, en hier past Ontwikkelingsgericht Onderwijs helemaal in.

Het wordt dan ook door de hele opleiding heen aangeboden.  In het eerste jaar gaan studenten spel observeren en begeleiden, en richten, samen met de kinderen, een themahoek in. In het tweede jaar voeren ze een heel thema uit, waarbij ze mogen kiezen of ze dit in de bovenbouw of de onderbouw doen. In het derde jaar in de specialisatie onderbouw voeren ze een beredeneerd gedifferentieerd thema uit, en begeleiden ook kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het spel en verantwoorden dit vanuit de literatuur en hun Persoonlijk Meesterschap. In het vierde jaar is er de mogelijkheid om de minor OGO te volgen, waarmee het OGO-certificaat behaald kan worden op beide niveaus: basiscertificaat (niveau 1) of een volledig certificaat (niveau 2). De studenten tonen in een Beeldjournaal (met onderliggend OGO-dossier) hun OGO-praktijk, hun kennis van Horeb, en hoe ze door middel van actieonderzoek hun eigen OGO-praktijk verbeterd hebben, aan.

Contactpersonen voor het OGO-certificaat zijn:

Eize Stamhuis e.stamhuis@viaa.nl

Truus Visser t.visser@viaa.nl

Zwolle, Hogeschool KPZ

Hogeschool KPZ is een zelfstandige Hogeschool met een open identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. KPZ denkt na over gewenste ontwikkelingen in het domein Kind en Educatie en  vernieuwt vanuit traditie, werkt met studenten, docenten en partners samen aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt in de bachelor in de hele opleiding aangeboden. In het eerste jaar wordt er een oriëntatie gegeven op vernieuwingsstromen waaronder OGO. De eerstejaars student maakt kennis met het belang van spelen en spel in het onderwijs en de sociaal culturele praktijken die daarbij nodig zijn. In het tweede jaar loopt de student een half jaar stage bij een kleutergroep. Thematiseren en alles wat daarbij hoort komt vanuit de pedagogiek maar ook vanuit alle andere vakgebieden uitgebreid aan bod. De student leert een eigen thema voor te bereiden met een half open planning, geeft impulsen en kan de kenmerken van Basisontwikkeling vanuit theorie en visie herkennen en toepassen. In het derde jaar van de bachelor kan de student een keus maken om zich te specialiseren in ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw of de bovenbouw. De student gaat, al dan niet op een OGO-school, stage lopen en thema’s uitvoeren. Ook gaat de student workshops volgen, met experts in gesprek en zich verdiepen in literatuur. Hiermee worden de OGO competenties van de student vergroot en kan de student in het 4de jaar met een portfolio en een presentatie aantonen dat hij OGO leerkracht is en het volledige certificaat kan ontvangen.

Contactpersoon: Marjolein Klompe <m.klompe@kpz.nl>

 

Gecertificeerde leerkrachten

De OGO-Vereniging houdt een lijst bij met studenten die een certificaat hebben gehaald. In verband met de wet op de privacy is deze lijst niet openbaar. Mocht u willen navragen of een (voormalig) student het certificaat heeft, dan kan u dit, met toestemming van de student aan ons vragen. Dit loopt via het secretariaat.

Binnen het bestuur van de OGO-Vereniging is bestuurslid Dirkje Visser contactpersoon voor docenten van de opleidingen of (aankomend) studenten die meer over OGO op de pabo willen weten. Zij is per e-mail bereikbaar op <dirkje@ogo-academie.nl>